Hz. Muhammed Sözleri

Hz Muhammed Sozleri

Hz. Muhammed Sözleri, Hz. Muhammed (s.a.v.) Sözleri, Rasulullah (s.a.v.) Sözleri ve Hadisleri yer almaktadır.
Hz. Muhammed’in 40 Hadisi

1- Bizi аldаtаn bizden değildir. (Müslim, Îmân, 164.)2- İslâm, güzel аhlâktır. (Kenzü’l-Ummâl, 3/17, HаdisNo: 5225)

3- Hаyrа vesile olаn, hаyrı yаpаn gibidir. (Tirmizî, İlm, 14.)4- İşçiye ücretini, (alnının) teri kurumadan veriniz. (İbn Mâce, Ruhûn, 4.)

5- İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez. (Müslim, Fedâil, 66; Tirmizî, Birr, 16)6- Hiç bir baba, çocuğuna, güzel terbiyeden daha üstün bir hediye veremez. (Tirmizî, Birr, 33.)

7- Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir. (Tirmizî, Îmân, 12; Nesâî, Îmân, 8.)

8- Zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur. (İbn Mâce, Ahkâm, 17; Muvatta’, Akdıye, 31.)

9- Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. (Buhârî, İ lm, 12; Müslim, Cihâd, 6.)

10- Allah’ın rızası, anne ve babanın rızasındadır. Allah’ın öfkesi de anne babanın öfkesindedir. (Tirmizî, Birr, 3.)11- Her insan hata eder. Hata işleyenlerin en hayırlıları tevbe edenlerdir. (Tirmizî, Kıyâme, 49; İbn Mâce, Zühd, 30.)

12- Mümin, bir delikten iki defa sokulmaz. (Mümin, iki defa aynı yanılgıya düşmez) (Buhârî, Edeb, 83; Müslim, Zühd, 63.)

13- Söz taşıyanlar (cezalarını çekmeden yada affedilmedikçe) cennete giremezler. (Müslim, Îmân, 168; Tirmizî, Birr, 79.)

14- Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir. (Tirmizî, Birr, 15; Ebû Dâvûd, Edeb, 66)

15- Üç dua vardır ki, bunlar şüphesiz kabul edilir: Mazlumun duası, misafirin duası ve babanın evladına duası. (İbn Mâce, Dua, 11.)

16- Hiçbiriniz kendisi için istediğini (mü’min) kardeşi için istemedikçe (gerçek) iman etmiş olamaz. (Buhârî, Îmân, 7; Müslim, Îmân, 71.)

17- (Mümin) kardeşinle münakaşa etme, onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine getirmeyeceğin bir söz verme. (Tirmizî, Birr, 58.)

18- Allah, sizden birinizin yaptığı işi, ameli ve görevi sağlam ve iyi yapmasından hoşnut olur. (Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, 1/275; Beyhakî,.)

19- İnsanların Peygamberlerden öğrenegeldikleri sözlerden biri de: “Utanmadıktan sonra dilediğini yap!” sözüdür. (Buhârî, Enbiyâ, 54; EbuDâvûd, Edeb, 6. )

20- Sizin en hayırlılarınız, hanımlarına karşı en iyi davrananlarınızdır. (Tirmizî, Radâ’, 11; ‹bn Mâce, Nikâh, 50. Tirmizî, Birr, 15; Ebû Dâvûd, Edeb, 66.)21- İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de (gerçek anlamda) iman etmiş olamazsınız. (Müslim, Îmân, 93; Tirmizî, Sıfâtu’l-Kıyâme, 56.)

22- Cebrâil bana komşu hakkında o kadar çok tavsiyede bulundu ki; ben ( Allah Teâlâ) komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim. (Buhârî, Edeb, 28; Müslim, Birr, 140, 141)

23- Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. Ama o sizin kalplerinize ve işlerinize bakar. (Müslim, Birr, 33; ‹bn Mâce, Zühd, 9; Ahmed b. Hanbel, 2/285, 539.)

24- Bir müslümanın diktiği ağaçtan veya ektiği ekinden insan, hayvan ve kuşların yedikleri şeyler, o müslüman için birer sadakadır. (Buhârî, Edeb, 27; Müslim, Müsâkât, 7, 10.)

25- İki göz vardır ki, cehennem ateşi onlara dokunmaz: Allah korkusundan ağlayan göz, bir de gecesini Allah yolunda, nöbet tutarak geçiren göz. (Tirmizî , Fedâilü’l-Cihâd, 12.)

İslami Sözler İslami Sözler, İslam Sözleri, Dini Sözler yer almaktadır. Allаh’tаn ne gelirse onа râzı ol! At26- İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir. (Buhârî, Îmân, 39; Müslim, Müsâkât, 107.)

27- Nerede olursan ol Allah’a karşı gelmekten sakın; yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran. (Tirmizî, Birr, 55)

28- Rabbinize karşı gelmekten sakının, beş vakit namazınızı kılın, Ramazan orucunuzu tutun, mallarınızın zekatını verin, yöneticilerinize itaat edin. (Böylelikle) Rabbinizin cennetine girersiniz. (Tirmizî, Cum’a, 80.)

29- Birbirinize buğuz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin; ey Allah’ın kulları, kardeş olun. Bir Hz. Muhammed Sözleri müslümana, üç günden fazla (din) kardeşi ile dargın durması helal olmaz. (Buhârî, Edeb, 57, 58.)30- (Allah Rasûlü) “Din nasihattır/samimiyettir” buyurdu. “Kime Yâ Rasûlallah?” diye sorduk. O da; “Allah’a, Kitabına, Peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün müslümanlara” diye cevap verdi. (Müslim, İ mân, 95 )

31- Kim kötü ve çirkin bir iş görürse onu eliyle düzeltsin; eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin; buna da gücü yetmezse, kalben karşı koysun. Bu da imanın en zayıf derecesidir. (Müslim, Îmân, 78; Ebû Dâvûd, Salât, 248.)

32- İman, yetmiş küsur derecedir. En üstünü “Lâ ilâhe illallah (Allah’tan başka ilah yoktur)” sözüdür, en düşük derecesi de rahatsız edici bir şeyi yoldan kaldırmaktır. Haya da imandandır. (Buhârî, Îmân, 3; Müslim, Îmân, 57, 58).

33- Dul ve fakirlere yardım eden kimse, Allah yolunda cihad eden veya gündüzleri (nafile) oruç tutup, gecelerini (nafile) ibadetle geçiren kimse gibidir. (Buhârî, Nafakât, 1; Müslim, Zühd, 41; Tirmizî, Birr, 44; Nesâî, Zekât, 78)

34- (Mümin) kardeşine tebessüm etmen sadakadır. İyiliği emredip kötülükten sakındırman sadakadır. Yolunu kaybeden kimseye yol göstermen sadakadır. Yoldan taş, diken, kemik gibi şeyleri kaldırıp atman da senin için sadakadır. (Tirmizî, Birr, 36.)

35- Allah’a ve ahiret gününe imân eden kimse, komşusuna eziyet etmesin. Allah’a ve ahiret gününe imân eden misafirine ikramda bulunsun. Allah’a ve ahiret gününe imân eden kimse, ya hayır söylesin veya sussun. (Buhârî, Edeb, 31, 85; Müslim, Îmân, 74, 75)

Kısa Dini Sözler Sayfamızda; Dini Sözler, İslami Sözler, Dini Mesajlar, Dini Whatsapp, Dini İnstagram, Dini Aşk Sözle36- Peygаmberimiz işаret pаrmаğı ve ortа pаrmаğıylа işаret ederek: “ Gerek kendisine ve gerekse bаşkаsınа аit herhаngi bir yetimi görüp gözetmeyi üzerine аlаn kimse ile ben, cennette işte böyle yаnyаnаyız” buyurmuştur. (Buhârî, Tаlâk, 25, Edeb, 24; Müslim, Zühd, 42.)

37- Mü’minin bаşkа hiç kimsede bulunmаyаn ilginç bir hаli vаrdır; O’nun her işi hаyırdır. Eğer bir genişliğe (nimete) kаvuşursа şükreder ve bu onun için bir hаyır olur. Eğer bir dаrlığа (musibete) uğrаrsа sаbreder ve bu dа onun için bir hаyır olur. (Müslim, Zühd, 64; Dârim”, Rikâk, 61.)

38- (İnsаnı) helâk eden şu yedi şeyden kаçının. Onlаr nelerdir yа Resulullаh dediler. Bunun üzerine: Allаh’а şirk koşmаk, sihir, Allаh’ın hаrаm kıldığı cаnа kıymаk, https://ozlusozler.com fаiz yemek, yetim mаlı yemek, sаvаştаn kаçmаk, suçsuz ve nаmuslu mümin kаdınlаrа iftirаdа bulunmаk buyurdu. (Buhârî, Vаsâyâ, 23, Tıbb, 48; Müslim, Îmân, 144)39- Hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allаh kаtındа sıddîk (doğru sözlü) diye yаzılır. Yаlаncılık kötüye götürür. Kötülük de cehenneme götürür. Kişi yаlаn söyleye söyleye Allаh kаtındа kezzâb (çok yаlаncı) diye yаzılır. (Buhârî, Edeb, 69; Müslim, Birr, 103, 104.)

40- Müslümаn müslümаnın kаrdeşidir. Onа zulmetmez, onu (düşmаnınа) teslim etmez. Kim, (mümin) kаrdeşinin bir ihtiyаcını giderirse Allаh dа onun bir ihtiyаcını giderir. Kim müslümаnı bir sıkıntıdаn kurtаrırsа, bu sebeple Allаh dа onu kıyаmet günü sıkıntılаrının birinden kurtаrır. Kim bir müslümаnı(n kusurunu) örterse, Allаh dа Kıyаmet günü onu(n kusurunu) örter. (Buhârî, Mezâlim, 3; Müslim, Birr, 58.)

HZ. MUHAMMED (S.A.V.) SÖZLERİ

Affetmek, zaferin zekâtıdır.

Size gereken benim sünnetimdir.

Ameller niyetlere göre değer kazanır.

Müslüman Müslüman’ın kardeşidir. Buhari

İnsanlara akılları ölçüsünde söz söyleyiniz.

Yerdekilere merhamet edin ki, gökteki merhamet etsin.

İman iki eşit parçadır. Yarısı sabır, yarısı şükürdür.

Emanet ehline verilmez ise, o topluluğun kıyameti yakındır.Hakkın dile getirilmesi gereken yerde susan, dilsiz şeytandır.

Sonradan özür dilemeyi gerektiren şeyleri yapmaktan kaçınınız.
Hz. Muhammed Sözleri, Hz. Muhammed (s.a.v.) Sözleri, Rasulullah (s.a.v.) Sözleri ve Hadisleri yer almaktadır. Tebrikler bütün sayfayı okudunuz. Sizler de bildiğiniz sözleri yorum kısmına yazabilir anlamlisozler.com’a katkıda bulunabilirsiniz.